Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE – Tampereen Urheilusukeltajat Ry 

 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä:                  Tampereen Urheilusukeltajat Ry (”Yhdistys”) 

Osoite:                                c/o puheenjohtaja Jouko Laitinen, Solkiniitynkatu 6, 33710 Tampere 

Puhelin:                               050 65610 / Puheenjohtaja Jouko Laitinen 

Sähköposti:                         jouko.laitinen@sukeltaja.fi 

Yhteyshenkilöt:                   jäsenasiainhoitaja Janne Korhonen jannekor@live.com

                                            sihteeri Päivi Viitanen-Marchegiano,                                                                                               paiviviitanenmarchegiano@gmail.com  

 

 1. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien henkilötietoja (”Rekisteröity”). 

 

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallintahenkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”). Rekisteriä käytetään myös hallitsemaan pääsyä Yhdistyksen verkkosivujen rajoitetulle osiolle sekä laskutuksen seurantaan.  

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.  

Sukeltajaliiton ylläpitämä jäsenrekisteri sisältää lisäksi ajantasaiset tiedot Rekisteröityjen sukellus- ja kouluttajaluokituksista. 

 

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

 • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 
 • Rekisteröidyn kotipaikka; 
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 
 • Rekisteröidyn puhelinnumero; 
 • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; 
 • Rekisteröidyn sukellusluokitukset (liiton rekisteri) 
 • Rekisteröidyn jäsenmaksutiedot (liiton rekisteri) 

 

 

 

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet  

 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

Liiton rekisterin osoitetiedot päivittyvät automaattisesti väestörekisteristä, mikäli Rekisteröity on antanut henkilötunnuksensa rekisteriin. 

 

 1. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Seuran varsinaista jäsenrekisteriä ylläpitää Sukeltajaliitto.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

 

 

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

 

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

 

 

 1. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen              ulkopuolelle 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; 
 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.  

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.  

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika 

 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

 

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).  

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

 

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;  

 

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

 

 • vaatia henkilötietojensa poistamista; 

 

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  

 

 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; 

 

 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

 

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

 

 

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 

 

 1. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse

jäsenasiainhoitaja Janne Korhoseen jannekor@live.com (puh. 050 480 1511).

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Tampereen Urheilusukeltajat Ry 

Solkiniitynkatu 6 

33710 Tampere 

Puheenjohtaja Jouko Laitinen 

 

 

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.4.2018